دفعات مشاهده: 761 بار   |   دفعات چاپ: 51 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 960 بار   |   دفعات چاپ: 95 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2884 بار   |   دفعات چاپ: 463 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 3647 بار   |   دفعات چاپ: 457 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2745 بار   |   دفعات چاپ: 427 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6338 بار   |   دفعات چاپ: 1018 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4433 بار   |   دفعات چاپ: 812 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5790 بار   |   دفعات چاپ: 1635 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5431 بار   |   دفعات چاپ: 1266 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4970 بار   |   دفعات چاپ: 1022 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 814 بار   |   دفعات چاپ: 135 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 1261 بار   |   دفعات چاپ: 88 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 780 بار   |   دفعات چاپ: 61 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 3074 بار   |   دفعات چاپ: 423 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 3545 بار   |   دفعات چاپ: 445 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 3570 بار   |   دفعات چاپ: 493 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4327 بار   |   دفعات چاپ: 491 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5769 بار   |   دفعات چاپ: 496 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران خبر داد:

حذف پله از پیاد‌ه‌روهای پایتخت

دفعات مشاهده: 3903 بار   |   دفعات چاپ: 528 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4111 بار   |   دفعات چاپ: 708 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5864 بار   |   دفعات چاپ: 1192 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5816 بار   |   دفعات چاپ: 1049 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4782 بار   |   دفعات چاپ: 986 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4746 بار   |   دفعات چاپ: 920 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4956 بار   |   دفعات چاپ: 1038 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4708 بار   |   دفعات چاپ: 956 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4774 بار   |   دفعات چاپ: 1089 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4518 بار   |   دفعات چاپ: 1129 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5087 بار   |   دفعات چاپ: 1229 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 14 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5236 بار   |   دفعات چاپ: 1319 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 23 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 12575 بار   |   دفعات چاپ: 1410 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5638 بار   |   دفعات چاپ: 1365 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 51 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6431 بار   |   دفعات چاپ: 1586 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 197 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6133 بار   |   دفعات چاپ: 1617 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 159 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6333 بار   |   دفعات چاپ: 1650 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 157 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6476 بار   |   دفعات چاپ: 1837 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 204 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5968 بار   |   دفعات چاپ: 1598 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 194 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 12860 بار   |   دفعات چاپ: 2560 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 271 بار   |   1 نظر
دفعات مشاهده: 6869 بار   |   دفعات چاپ: 1809 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 280 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7795 بار   |   دفعات چاپ: 1819 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 290 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4609 بار   |   دفعات چاپ: 883 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4560 بار   |   دفعات چاپ: 1107 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5025 بار   |   دفعات چاپ: 1179 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 7 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5409 بار   |   دفعات چاپ: 1333 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 30 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4938 بار   |   دفعات چاپ: 1191 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 26 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4199 بار   |   دفعات چاپ: 945 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 30 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4995 بار   |   دفعات چاپ: 1128 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 47 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5128 بار   |   دفعات چاپ: 1273 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 44 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5499 بار   |   دفعات چاپ: 1223 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 52 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4645 بار   |   دفعات چاپ: 1123 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 49 بار   |   0 نظر
به بهانه پخش نسخۀ خانگی فیلم «ملی و راه‌های نرفته‌اش»، آخرین ساختۀ تهمینۀ میلانی

خانم میلانی، از شما انتظار نداشتیم!

دفعات مشاهده: 4679 بار   |   دفعات چاپ: 504 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4148 بار   |   دفعات چاپ: 645 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6265 بار   |   دفعات چاپ: 924 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6613 بار   |   دفعات چاپ: 1399 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 52 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6039 بار   |   دفعات چاپ: 1440 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 173 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6012 بار   |   دفعات چاپ: 1587 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 165 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6128 بار   |   دفعات چاپ: 1707 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 160 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6011 بار   |   دفعات چاپ: 1504 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 156 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7358 بار   |   دفعات چاپ: 1800 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 194 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7355 بار   |   دفعات چاپ: 1800 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 228 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4883 بار   |   دفعات چاپ: 940 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6114 بار   |   دفعات چاپ: 1427 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 15 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4976 بار   |   دفعات چاپ: 1171 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 29 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4816 بار   |   دفعات چاپ: 1142 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 32 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 17774 بار   |   دفعات چاپ: 1854 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 52 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5285 بار   |   دفعات چاپ: 1214 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 57 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5030 بار   |   دفعات چاپ: 1274 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 57 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5103 بار   |   دفعات چاپ: 1128 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7560 بار   |   دفعات چاپ: 1447 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 6 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6163 بار   |   دفعات چاپ: 1502 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 151 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6068 بار   |   دفعات چاپ: 1536 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 158 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7069 بار   |   دفعات چاپ: 1736 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 178 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 8522 بار   |   دفعات چاپ: 1676 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 190 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6371 بار   |   دفعات چاپ: 1699 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 196 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6541 بار   |   دفعات چاپ: 1700 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 194 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6029 بار   |   دفعات چاپ: 1623 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 198 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7203 بار   |   دفعات چاپ: 1775 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 260 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 13449 بار   |   دفعات چاپ: 1176 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4915 بار   |   دفعات چاپ: 1102 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5951 بار   |   دفعات چاپ: 1083 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4746 بار   |   دفعات چاپ: 1181 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4205 بار   |   دفعات چاپ: 1079 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4512 بار   |   دفعات چاپ: 988 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5991 بار   |   دفعات چاپ: 1193 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 1 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4990 بار   |   دفعات چاپ: 1096 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 2 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5513 بار   |   دفعات چاپ: 1082 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 3 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5023 بار   |   دفعات چاپ: 1165 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 16 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 19045 بار   |   دفعات چاپ: 1378 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 8482 بار   |   دفعات چاپ: 2630 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 296 بار   |   1 نظر
دفعات مشاهده: 8108 بار   |   دفعات چاپ: 2139 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 416 بار   |   0 نظر

همراه شویم


   

شمعدانی کیست؟

  • پایگاه اینترنتی معلولان ایران ـ شمعدانی ـ به منظور اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به تک تک افراد جامعه کشورعزیزمان ایران راه اندازی شده است.
    شمعدانی به یک درد مشترک می پردازد.
  • درد قریب به بیست میلیون شهروند ایرانی یعنی " معلولیت " ؛ شهروندانی که با موضوع معلولیت دست به گریبانند حال یا خود عضوی دچار معلولیت دارند یا یکی و شاید دو یا سه یا ... نفر از اعضای خانواده اشان معلولیت دارند یا عضو تیم بزرگ و دلسوز توانبخشی ایران می باشند.
  • در شمعدانی می توانید از اهم اخبار معلولان، مناسب سازی محیط های شهری ( چه در همین تهران خودمان و چه در روستای خود شما)، بحث و جدلهای دولتمردان درباره معلولان، ورزش، قوانین و مقرارت کشوری و بین المللی، مقاله های مفید و سودمند و هر مطلبی مرتبط با معلولیت آگاه شوید.

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

آمار سایت

  • كل کاربران ثبت شده: 53 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • ميهمانان در حال بازديد: 26 کاربر
  • تمام بازديد‌ها: 25327957 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 1717 بازدید

شمعدانی حمایت می کند


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شمعدانی | پایگاه اینترنتی معلولان ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 All Rights Reserved |

Designed & Developed by : Yektaweb