دفعات مشاهده: 20 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 34 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2733 بار   |   دفعات چاپ: 420 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 3462 بار   |   دفعات چاپ: 410 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2574 بار   |   دفعات چاپ: 360 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6186 بار   |   دفعات چاپ: 961 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4343 بار   |   دفعات چاپ: 775 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5546 بار   |   دفعات چاپ: 1520 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5227 بار   |   دفعات چاپ: 1151 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4808 بار   |   دفعات چاپ: 979 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 58 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 58 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 21 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2281 بار   |   دفعات چاپ: 325 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 3336 بار   |   دفعات چاپ: 403 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 3440 بار   |   دفعات چاپ: 447 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4116 بار   |   دفعات چاپ: 441 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5246 بار   |   دفعات چاپ: 391 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران خبر داد:

حذف پله از پیاد‌ه‌روهای پایتخت

دفعات مشاهده: 3775 بار   |   دفعات چاپ: 461 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 3925 بار   |   دفعات چاپ: 627 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5700 بار   |   دفعات چاپ: 1112 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5670 بار   |   دفعات چاپ: 975 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4618 بار   |   دفعات چاپ: 895 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4625 بار   |   دفعات چاپ: 878 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4822 بار   |   دفعات چاپ: 970 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4559 بار   |   دفعات چاپ: 901 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4551 بار   |   دفعات چاپ: 984 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4320 بار   |   دفعات چاپ: 1036 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4958 بار   |   دفعات چاپ: 1173 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 14 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5104 بار   |   دفعات چاپ: 1257 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 23 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 12096 بار   |   دفعات چاپ: 1284 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5449 بار   |   دفعات چاپ: 1304 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 51 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6327 بار   |   دفعات چاپ: 1540 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 197 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6010 بار   |   دفعات چاپ: 1565 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 159 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6237 بار   |   دفعات چاپ: 1597 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 157 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6389 بار   |   دفعات چاپ: 1806 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 204 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5882 بار   |   دفعات چاپ: 1543 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 194 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 12644 بار   |   دفعات چاپ: 2487 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 271 بار   |   1 نظر
دفعات مشاهده: 6772 بار   |   دفعات چاپ: 1762 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 280 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7568 بار   |   دفعات چاپ: 1740 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 290 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4541 بار   |   دفعات چاپ: 853 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4487 بار   |   دفعات چاپ: 1072 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4937 بار   |   دفعات چاپ: 1148 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 7 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5314 بار   |   دفعات چاپ: 1273 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 30 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4852 بار   |   دفعات چاپ: 1149 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 26 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4119 بار   |   دفعات چاپ: 909 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 30 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4922 بار   |   دفعات چاپ: 1095 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 47 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5055 بار   |   دفعات چاپ: 1242 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 44 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5372 بار   |   دفعات چاپ: 1176 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 52 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4571 بار   |   دفعات چاپ: 1090 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 49 بار   |   0 نظر
به بهانه پخش نسخۀ خانگی فیلم «ملی و راه‌های نرفته‌اش»، آخرین ساختۀ تهمینۀ میلانی

خانم میلانی، از شما انتظار نداشتیم!

دفعات مشاهده: 4586 بار   |   دفعات چاپ: 465 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4059 بار   |   دفعات چاپ: 611 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6153 بار   |   دفعات چاپ: 885 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6484 بار   |   دفعات چاپ: 1358 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 52 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5967 بار   |   دفعات چاپ: 1401 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 173 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5931 بار   |   دفعات چاپ: 1549 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 165 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5949 بار   |   دفعات چاپ: 1669 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 160 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5921 بار   |   دفعات چاپ: 1470 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 156 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7279 بار   |   دفعات چاپ: 1768 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 194 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7247 بار   |   دفعات چاپ: 1772 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 228 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4745 بار   |   دفعات چاپ: 895 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5900 بار   |   دفعات چاپ: 1318 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 15 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4866 بار   |   دفعات چاپ: 1131 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 29 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4719 بار   |   دفعات چاپ: 1101 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 32 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 17244 بار   |   دفعات چاپ: 1770 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 52 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5137 بار   |   دفعات چاپ: 1143 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 57 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4942 بار   |   دفعات چاپ: 1234 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 57 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4967 بار   |   دفعات چاپ: 1065 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7261 بار   |   دفعات چاپ: 1341 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 6 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6080 بار   |   دفعات چاپ: 1458 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 151 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5963 بار   |   دفعات چاپ: 1491 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 158 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6893 بار   |   دفعات چاپ: 1687 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 178 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 8310 بار   |   دفعات چاپ: 1603 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 190 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6235 بار   |   دفعات چاپ: 1621 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 196 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6381 بار   |   دفعات چاپ: 1622 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 194 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5923 بار   |   دفعات چاپ: 1560 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 198 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7068 بار   |   دفعات چاپ: 1716 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 260 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 13237 بار   |   دفعات چاپ: 1102 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4687 بار   |   دفعات چاپ: 1049 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5850 بار   |   دفعات چاپ: 1040 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4654 بار   |   دفعات چاپ: 1130 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4125 بار   |   دفعات چاپ: 1034 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4431 بار   |   دفعات چاپ: 946 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5813 بار   |   دفعات چاپ: 1126 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 1 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4858 بار   |   دفعات چاپ: 1050 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 2 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5255 بار   |   دفعات چاپ: 1031 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 3 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4930 بار   |   دفعات چاپ: 1123 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 16 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 18807 بار   |   دفعات چاپ: 1269 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 8389 بار   |   دفعات چاپ: 2579 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 296 بار   |   1 نظر
دفعات مشاهده: 8000 بار   |   دفعات چاپ: 2087 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 416 بار   |   0 نظر

همراه شویم   

شمعدانی کیست؟

  • پایگاه اینترنتی معلولان ایران ـ شمعدانی ـ به منظور اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به تک تک افراد جامعه کشورعزیزمان ایران راه اندازی شده است.
    شمعدانی به یک درد مشترک می پردازد.
  • درد قریب به بیست میلیون شهروند ایرانی یعنی " معلولیت " ؛ شهروندانی که با موضوع معلولیت دست به گریبانند حال یا خود عضوی دچار معلولیت دارند یا یکی و شاید دو یا سه یا ... نفر از اعضای خانواده اشان معلولیت دارند یا عضو تیم بزرگ و دلسوز توانبخشی ایران می باشند.
  • در شمعدانی می توانید از اهم اخبار معلولان، مناسب سازی محیط های شهری ( چه در همین تهران خودمان و چه در روستای خود شما)، بحث و جدلهای دولتمردان درباره معلولان، ورزش، قوانین و مقرارت کشوری و بین المللی، مقاله های مفید و سودمند و هر مطلبی مرتبط با معلولیت آگاه شوید.

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

آمار سایت

  • كل کاربران ثبت شده: 51 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • ميهمانان در حال بازديد: 40 کاربر
  • تمام بازديد‌ها: 24679873 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 1384 بازدید

شمعدانی حمایت می کند


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شمعدانی | پایگاه اینترنتی معلولان ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 All Rights Reserved |

Designed & Developed by : Yektaweb