دفعات مشاهده: 105 بار   |   دفعات چاپ: 27 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 281 بار   |   دفعات چاپ: 75 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 246 بار   |   دفعات چاپ: 99 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 211 بار   |   دفعات چاپ: 22 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 244 بار   |   دفعات چاپ: 72 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 206 بار   |   دفعات چاپ: 65 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 246 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 100 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 302 بار   |   دفعات چاپ: 94 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 287 بار   |   دفعات چاپ: 52 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 239 بار   |   دفعات چاپ: 51 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 140 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 162 بار   |   دفعات چاپ: 68 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 155 بار   |   دفعات چاپ: 61 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
در جلسه ستاد هماهنگی مناسب سازی کشور مطرح شد؛

بررسی مشکلات نابینایان در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی

دفعات مشاهده: 198 بار   |   دفعات چاپ: 46 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 194 بار   |   دفعات چاپ: 62 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 241 بار   |   دفعات چاپ: 96 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 368 بار   |   دفعات چاپ: 66 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 234 بار   |   دفعات چاپ: 49 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 185 بار   |   دفعات چاپ: 53 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4485 بار   |   دفعات چاپ: 898 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4794 بار   |   دفعات چاپ: 871 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6133 بار   |   دفعات چاپ: 1213 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4289 بار   |   دفعات چاپ: 984 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4112 بار   |   دفعات چاپ: 878 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4467 بار   |   دفعات چاپ: 828 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4328 بار   |   دفعات چاپ: 849 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4172 بار   |   دفعات چاپ: 854 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4294 بار   |   دفعات چاپ: 814 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4362 بار   |   دفعات چاپ: 829 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
در طرح پژوهشی مشترک پژوهشگاه ابن‌سینا با وزارت بهداشت انجام شد

بررسی ژنتیکی بیماران مبتلا به MPS برای جلوگیری از تولد فرزندان معلول

دفعات مشاهده: 1301 بار   |   دفعات چاپ: 400 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 1356 بار   |   دفعات چاپ: 368 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2189 بار   |   دفعات چاپ: 443 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2748 بار   |   دفعات چاپ: 469 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2191 بار   |   دفعات چاپ: 443 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2191 بار   |   دفعات چاپ: 502 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2285 بار   |   دفعات چاپ: 503 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2336 بار   |   دفعات چاپ: 524 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2317 بار   |   دفعات چاپ: 491 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2606 بار   |   دفعات چاپ: 515 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4738 بار   |   دفعات چاپ: 1054 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4920 بار   |   دفعات چاپ: 1128 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 36 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4522 بار   |   دفعات چاپ: 1174 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 35 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4712 بار   |   دفعات چاپ: 1156 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 52 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5222 بار   |   دفعات چاپ: 1044 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5797 بار   |   دفعات چاپ: 1408 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 98 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5744 بار   |   دفعات چاپ: 1359 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 107 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6000 بار   |   دفعات چاپ: 1507 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 212 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5624 بار   |   دفعات چاپ: 1370 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 208 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5242 بار   |   دفعات چاپ: 1329 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 167 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5715 بار   |   دفعات چاپ: 1369 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 173 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5829 بار   |   دفعات چاپ: 1544 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 220 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6464 بار   |   دفعات چاپ: 1566 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 236 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7065 بار   |   دفعات چاپ: 1720 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 245 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4708 بار   |   دفعات چاپ: 1237 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 29 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4528 بار   |   دفعات چاپ: 1080 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 56 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4769 بار   |   دفعات چاپ: 1164 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 47 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7874 بار   |   دفعات چاپ: 1760 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 278 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5779 بار   |   دفعات چاپ: 1468 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 183 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7314 بار   |   دفعات چاپ: 1797 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 295 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6137 بار   |   دفعات چاپ: 1693 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 272 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7499 بار   |   دفعات چاپ: 1909 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 304 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7899 بار   |   دفعات چاپ: 1943 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 304 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7119 بار   |   دفعات چاپ: 1973 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 270 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6699 بار   |   دفعات چاپ: 1868 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 274 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7206 بار   |   دفعات چاپ: 2012 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 436 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6968 بار   |   دفعات چاپ: 1962 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 403 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 3453 بار   |   دفعات چاپ: 1129 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5191 بار   |   دفعات چاپ: 1087 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4547 بار   |   دفعات چاپ: 1040 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4623 بار   |   دفعات چاپ: 1004 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4500 بار   |   دفعات چاپ: 1024 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4201 بار   |   دفعات چاپ: 1131 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4695 بار   |   دفعات چاپ: 1162 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 1 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4512 بار   |   دفعات چاپ: 1050 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 2 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5744 بار   |   دفعات چاپ: 1303 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 1 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4570 بار   |   دفعات چاپ: 1078 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 2 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5065 بار   |   دفعات چاپ: 983 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4865 بار   |   دفعات چاپ: 930 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5331 بار   |   دفعات چاپ: 1048 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 9751 بار   |   دفعات چاپ: 1050 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5706 بار   |   دفعات چاپ: 1198 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 57 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5288 بار   |   دفعات چاپ: 1134 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 40 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6217 بار   |   دفعات چاپ: 1533 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 170 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5810 بار   |   دفعات چاپ: 1511 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 157 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5735 بار   |   دفعات چاپ: 1461 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 162 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 8003 بار   |   دفعات چاپ: 2302 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 309 بار   |   0 نظر

همراه شویم   

شمعدانی کیست؟

  • پایگاه اینترنتی معلولان ایران ـ شمعدانی ـ به منظور اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به تک تک افراد جامعه کشورعزیزمان ایران راه اندازی شده است.
    شمعدانی به یک درد مشترک می پردازد.
  • درد قریب به بیست میلیون شهروند ایرانی یعنی " معلولیت " ؛ شهروندانی که با موضوع معلولیت دست به گریبانند حال یا خود عضوی دچار معلولیت دارند یا یکی و شاید دو یا سه یا ... نفر از اعضای خانواده اشان معلولیت دارند یا عضو تیم بزرگ و دلسوز توانبخشی ایران می باشند.
  • در شمعدانی می توانید از اهم اخبار معلولان، مناسب سازی محیط های شهری ( چه در همین تهران خودمان و چه در روستای خود شما)، بحث و جدلهای دولتمردان درباره معلولان، ورزش، قوانین و مقرارت کشوری و بین المللی، مقاله های مفید و سودمند و هر مطلبی مرتبط با معلولیت آگاه شوید.

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

آمار سایت

  • كل کاربران ثبت شده: 53 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • ميهمانان در حال بازديد: 54 کاربر
  • تمام بازديد‌ها: 25040742 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 2172 بازدید

شمعدانی حمایت می کند


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شمعدانی | پایگاه اینترنتی معلولان ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 All Rights Reserved |

Designed & Developed by : Yektaweb